Har du koll på installationen?

Så här ska inte installationen av en luftvärmepump se ut!
Av utseendet på installationen att döma är det troligen inte någon certifierad installatör utan någon ”gör-det-självare” som installerat den.
Kontakta oss för en korrekt utförd och dokumenterad installation.

Det är förbjudet för privatpersoner och företagare att installera en värmepump själva.
Reglerna för installation skärptes redan 2008.

Reglerna för vilka som får installera en luft-luftvärmepump har ändrats i och med att de svenska kraven har anpassats till miniminivån inom EU. Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, populärt kallad F-gasförordningen trädde i kraft den 1 januari 2008 och minimikrav för installation finns i följdförordningen 303/2008 som publicerades den 4 juli 2008.

En av de stora skillnaderna är att minimikraven för certifiering för att få installera en luftluftvärmepump även gäller privatpersoner som exempelvis installerar en värmepump själv. Certifiering (i Sverige än så länge ackreditering) krävs om ett ingrepp görs i köldmediekretsen.

Förordningens definition (5§):
”ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köldmediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en åtgärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köldmedieutsläpp”

Enligt naturvårdsverket så är det ett ingrepp i köldmediekretsen när rör sammanfogas som innehåller eller är tänkta att innehålla köldmedium. Detta betyder att det inte är tillåtet för någon som inte uppfyller certifieringskravet att installera en luft-luftvärmepump även om den har en så kallad snabbkoppling.